Słowo dnia

Słowo dnia 2015-12-30

„W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie!” (Rz 12:11 BW). Gorliwość to pojęcie, które opisuje żarliwe zaangażowanie w jakąś sprawę, wynikające z głębokiego przekonania serca. Chrześcijańska gorliwość wykracza poza entuzjazm czy ekscytację związaną z realizacją ważnej misji. To święty zapał, pełne pasji zaangażowanie w Boże sprawy, płonąca miłość, która nie zadowala się dobrymi chęciami, ale podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby dotrzeć do zamierzonego celu. Hebrajski termin tłumaczony, jako gorliwość dosłownie opisuje stan wrzenia, co jest doskonałą ilustracją rozpalenia ducha, wewnętrznego żaru, bulgoczącej lawy szukającej ujścia z głębi wulkanu. Jest to przeciwieństwo gnuśności i opieszałości, które są jak bagniste błoto uniemożliwiające się sprawne poruszanie. Dosłownie w powyższym wierszu... więcej 

Słowo dnia 2015-12-08

Alleluja! Chwalcie słudzy Jahwe, chwalcie imię Jahwe! Niech imię Jahwe będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Jahwe będzie pochwalone! Jahwe jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Jego chwała sięga ponad niebiosa. Któż jak nasz Bóg, Jahwe, co siedzibę ma w górze, co w dół spogląda na niebo i na ziemię? Podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu, Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu jako pełnej radości matce synów. Alleluja! (Psalm 133 Biblia Tysiąclecia, wydanie II) Każdego dnia potrzebujemy odrywać nasz wzrok od ziemskich marności i nieustannego znoju naszego doczesnego bytowania i kierować go ku niebiańskim wyżynom gdzie nasz Bóg ma swą chwalebną siedzibę. Nie mamy tego czynić, aby zapomnieć o tym padole... więcej 

Słowo dnia 2015-10-07

„Teraz nadszedł dla ciebie kres i zapałam na ciebie gniewem i osądzę cię według twojego postępowania i ukarzę cię za wszystkie twoje obrzydliwości. I oko moje nawet nie drgnie nad tobą, i nie zlituje się, lecz cię ukarzę za twoje postępowanie, a skutki swoich obrzydliwości odczujesz u siebie, i poznacie, że Ja jestem JHWH” (Ez 7:3-4). Nasz Bóg jest wielce łaskawy i miłosierny. Zbawienie jest Jego dziełem i Jego radością. Jednak wielce nierozsądne jest traktowanie Bożej dobroci jako przymykanie oka na nasze zło. Poznanie prawdy wiąże się z odpowiedzialnością, koniecznością podporządkowania naszego myślenia i postępowania danemu nam światłu. Natomiast ciągły upór i nieposłuszeństwo spotkają się z surową karą. Straszną rzeczą jest lekceważyć żywego Boga i stać się obiektem Jego gniewu! (Hbr 10:31). Boża cierpliwość i łaskawość... więcej 

Słowo dnia 2015-09-30

„Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego...” (5M 30:16) Bóg ujął miłość w grupie... przykazań! Szokujące, gdyż ogólnie pojmowana miłość wcale nie mieści się w nakazach. „Serce - nie sługa” mówi stare, ludzkie porzekadło. Bóg znając zmienność uczuć człowieka, jego niestałość i chwiejność, częste łamanie nawet „świętych” przyrzeczeń, wolał nie ryzykować... Miłość do Boga, to nie szybsze bicie serca, gwałtowny przypływ uczuć, potok wzniosłych słów wypowiedzianych pod wpływem chwili. Miłość – to nie słowa, lecz czyny (1J 3:18) Miłość – to przestrzeganie przykazań (J 14:23) Tak więc, miłość - to posłuszeństwo, wierność, praca, to zaprzęgnięcie w jarzmo „całego serca swego, całej duszy swojej, całej myśli swojej, i całej siły swojej." (Mk 12:30) Nie czekaj więc na... więcej 

Słowo dnia 2015-09-10

"Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle" (Mt 5:29-30 BW). Boże żądania są wielce wymagające i bardziej rygorystyczne niż wielu chce uznać. Oczy mają być wyłupane a dłonie odcięte, jeśli stają się przeszkodą na wąskiej drodze do Bożego Królestwa - to są bolesne ofiary - tak bolesne, że nic oprócz nadprzyrodzonej Bożej łaski nie uzdolni nas do tego. „Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego,... więcej 

Słowo dnia 2015-05-25

„I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Rozkaż synom izraelskim i powiedz im: Przestrzegajcie składania mi w oznaczonym czasie mojej ofiary, mojego chleba na ofiarę ogniową dla mnie, woni przyjemnej dla mnie. I powiedz im: To jest ofiara ogniowa, którą będziecie składać dla Pana: Dwoje rocznych jagniąt bez skazy codziennie jako stałą ofiarę całopalną. W dzień sabatu zaś dwoje jagniąt rocznych bez skazy oraz dwie dziesiąte efy przedniej mąki na ofiarę z pokarmów, zaczynionej oliwą, wraz z jej ofiarą z płynów. Ich ofiarami z płynów zaś będzie pół hinu wina na każdego cielca, jedna trzecia hinu na każdego barana, a jedna czwarta hinu na każde jagnię. Takie będzie comiesięczne całopalenie przez wszystkie miesiące roku. A w miesiącu pierwszym, czternastego dnia miesiąca jest Pascha Pańska. Piętnastego dnia zaś tegoż miesiąca jest uroczyste... więcej 

Słowo dnia 2015-04-09

"… z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie" (Flp 2:12 BW). Dlaczego nasza radość ze zbawienia i usprawiedliwienia musi być połączona ze zbożnym lękiem? Dlatego, iż grożą nam dwa wielkie niebezpieczeństwa: 1. Możemy bezmyślnie wmawiać w siebie i w innych zbawczą wiarę, i łudzić się, że jesteśmy zbawieni, podczas gdy nasze codzienne życie temu przeczy: "Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni" (Tt 1:16 BW). "Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa" (Jd 1:4 BW). Wielkie zaskoczenie i straszny sąd czeka tych wszystkich, którzy powołując... więcej 

Słowo dnia 2015-04-07

Dzisiaj rano doznałem pocieszenia od naszego Pana. Poranek czy też świt, kojarzą mi się z myśleniem o nadchodzącym dniu, o jego sprawach, trudach, obowiązkach, o nowych wyzwaniach. O poranku wracamy też do poprzedniego dnia, próbując utrwalić w pamięci najlepsze chwile. Pan zachęca nas, abyśmy - zaczynając każdą kolejną dobę - czerpali z Jego ogromnej Łaski i pragnęli, aby to ON stał się nasyceniem nowego dnia. Sam Pan Jezus, a także wielu innych Bożych mężów znało coś z faktu, że właśnie o poranku rozgrywa się walka o to, jak przebiegać będzie cały dzień. Dlatego Boży ludzie spędzali czas na relacji z Wszechmogącym. To u Niego szukali sił do zwycięstwa nad diabłem, światem i ciałem. Dziś rano, kiedy coś nowego właśnie się zaczynało, a skończyło coś miłego co miało miejsce wczoraj, doznałem pokrzepienia, że jest KTOŚ, kto nie kieruje... więcej 

Słowo dnia 2015-04-01

"Joab stoczył bitwę o Rabbę ammonicką i zdobył stolicę królewską. Wyprawił więc Joab posłańców do Dawida z doniesieniem: Stoczyłem bitwę o Rabbę i właśnie zdobyłem dzielnicę wód. Zbierz więc resztę zbrojnego ludu i oblegnij pozostałą część miasta, i zdobądź ją, abym to nie ja zdobył miasto i aby nie nazywano go moim imieniem. Zebrał tedy Dawid cały zbrojny lud i podążył do Rabby, stoczył o nią bitwę i zdobył ją. Potem zdjął koronę z głowy Milkoma; waga jej wynosiła talent złota, nadto miała ona w sobie kamień drogocenny. Dawid włożył ją sobie na głowę, wyniósł też z miasta bardzo wiele łupów" (2Sm 12:26-30 BW). Dawid, po cudzołóstwie z Batszebą i zabójstwie jej męża, znajdował się w głębokim dole – jego duchowe życie było pokiereszowane, serce pogrążone w smutku, niepewności, dusza rozdarta i strapiona. I... więcej 

Słowo dnia 2015-03-06

Zarówno pierwsi uczniowie jak i przeciwnicy Pana Jezusa wielokrotnie zadawali sobie i innym pytania o Jego tożsamość. Kimże On jest? Za kogo się podaje? Niektóre z Jego wypowiedzi wywoływały furię co gorliwszych religijnie słuchaczy, którzy w swym "świętym" oburzeniu chwytali za kamienie wołając: "kamienujemy cię ...za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem!" Czy rzeczywiście bluźnił? Czy rzeczywiście czynił siebie Bogiem? Nawet dziś spotykamy "obrońców" Jezusa, którzy obstają przy tym, iż Jezus nigdy nie mówił o sobie jako o Bogu, ale tylko jako o słudze Boga. To rzekomo w późniejszych wiekach ludzie zaczęli tworzyć doktrynę o boskości Jezusa. Spójrzmy krótko na dwie krótkie wypowiedzi Pana Jezusa: "Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo... więcej